Ống lệch chữ nhật

Ống lệch chữ nhật
Sản phẩm này được sử dụng trong trường hợp bị giới hạn không gian
Cách đặt hàng : Lệch AxB, L =, e =
• A : kích thước theo mặt phẳng lệch
• B : kích thước vuông góc mặt phẳng lệch
• L : chiều dài lượng (mm)
• e : độ lệch (α≤150)