Van giảm áp (PRD)

Van giảm áp được sử dụng trong hệ thống thông gió trong các văn phòng, tòa nhà có nguyy cơ bị thiệt hại do áp suất gia tăng quá mức. Van giảm áp cho phép giàm áp suất theo một chiều trong hệ thống ống gió. Tính năng này dựa trên độ cân bằng của các lá van. Khi áp suất trong đường ống gia tăng vượt quá giá trị đã chọn ( từ 30 Pa đến 150 Pa, có thể lên đến 300 Pa), khi đó các lá van sẽ đóng lại và đường ống được bịt kín.