Ống gió vuông thẳng


Cách đặt hàng
: Ống WxH, L=
- W : chiều ngang ống
- H : chiều cao ống
- L : chiều dài ống
Kích thước ống hết khổ :
- Ống tai ke lớn : L=1112 ; Ống tai ke nhỏ : L=1130
- Ống khung V hay nẹp A : L=1180
- Ống khung V hàn kín : L1210
Các ghi chú :
- Loại tôn : Tôn kẽm, tôn đen, Inox
- Độ dày tôn
- Mặt bích : Tai ke lớn hay nhỏ ?, nẹp A hay khung V (V30, V40…)?
- Gân tăng cứng : Chạy gân hay không? Nếu có thì gân chéo hay
gân ngang ?, khoảng cách gân là bao nhiêu ?
- Có sơn, hay không sơn ? Nếu có thì chủng loại sơn
Nhận xét : Các ghi chú ở trên là các ghi chú về chũng loại cũng như “ Spec ”
thường chỉ sử dụng đối với các đơn hàng riêng với những yêu cầu khác về ống
gió của khách hàng. Bình thường nếu đã có “ Spec “ trước về các sản phẩm này
(như đối với công trình ta đang thi công) thì không cần phải ghi chú.