GIỚI THIỆU
 Tải tài liệu
 Thống kê
 Trực tuyến: 0003
 Lượt truy cập
 -- Liên kết website --
GIỚI THIỆU » Hồ sơ năng lực ›› Tiêu chuẩn thi công
Thuyết minh các biện pháp thi công
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THUYẾT MINH CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG,
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH,
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ
-------------------o0o------------------


1. Quản lý về nhân sự :
• Mọi công nhân tham gia thi công công trình đều được phát thẻ ra vào công trường, và đeo thẻ này trong quá trình làm việc tại công trường. Mẫu thẻ sẽ do Ban quản lý công trường cấp hay do chính bản thân nhà thầu quy định.
• Lực lượng thi công của chúng tôi sẽ được phân thành nhiều đội, mỗi đội sẽ đảm trách các phần việc chuyên môn như: Đội Ống gío, Đội Ống đồng…. Chúng tôi sẽ cung cấp sơ đồ tổ chức thi công để Ban quản lý công trình theo dõi và phối hợp. Mỗi đội sẽ đươc phân ra thành nhiều tổ, mỗi tổ khoảng 5 đến 7 công nhân trong đó một tổ trưởng giám sát hướng dẫn thi công cho các tổ viên. Tổ trưởng là công nhân kỹ thuật đã có kinh nghiệm trong hạng mục mà mình thi công. Tổ trưởng chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật cũng như tiến độ thi công công việc của tổ mình.
• Các đội sẽ chịu sự giám sát của Quản lý Công trường . Quản lý Công trường là kỹ sư có nhiều kinh nghiệm trong thi công. Quản lý Công trường có nhiệm vụ phân công công việc đến từng tổ, thay mặt Công trường giám sát chất lượng thi công của các tổ và đôn đốc các tổ thực hiện đúng tiến độ đề ra. Quản lý Công trường cũng có trách nhiệm liên lạc, phối hợp với các giám sát của các đơn vị nhà thầu khác nhằm giải quyết nhanh chóng các vướng mắc trong phạm vi quyền hạn của mình. Hàng ngày các Tổ trưởng phải báo cáo lại các phần việc do các tổ mà mình chịu trách nhiệm cho Quản lý Công trường quản lý thi công của đơn vị chúng tôi.
• Người phụ trách quản lý thi công công trình này chịu trách nhiệm về những công việc xảy ra trên công trường, có nhiệm vụ liên lạc, phối hợp với các nhà thầu khác và Ban quản lý công trình để giải quyết các vướng mắc nảy sinh trong khi thi công tại hiện trường.
• Người phụ trách quản lý thi công hàng ngày sẽ báo cáo các chi tiết xảy ra trên công trường cho Chỉ huy Công Trường công trình. Người phụ trách công trình của chúng tôi có nhiệm vụ quản lý chung toàn bộ công trình, giải quyết tất cả các vướng mắc không thể giải quyết giữa các giám sát và phụ trách thi công của các nhà thầu trên công trường, đồng thời điều phối các phòng ban tham gia công trình của chúng tôi để đạt được chất lượng kỹ thuật và tiến độ thi công đã đề ra. Mọi công việc của phụ trách công trình sẽ được giải quyết bằng văn bản để làm cơ sở pháp lý sau này. Người phụ trách công trình sẽ tham gia họp giao ban định kỳ hoặc đột xuất do Ban quản lý công trình quy định. Người phụ trách công trình chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng và tiến độ công trình.
(Xin tham khảo Sơ đồ tổ chức thi công kèm theo trong Hồ sơ dự thầu)
2. Quản lý cấp phát, bảo vệ và bảo quản thiết bị, vật tư, dụng cụ đồ nghề:
• Ngay sau khi ký hợp đồng, chúng tôi sẽ tiến hành xây dựng một văn phòng công trình và kho tạm tại vị trí đã được Ban quản lý công trình chấp thuận trên công trường. Đây là nơi làm việc của ban phụ trách quản lý thi công của chúng tôi và bảo quản các vật tư, thiết bị cần thiết trong khi thi công.
• Một thủ kho sẽ được bổ nhiệm để quản lý vật tư. Thủ kho chịu trách nhiệm bảo quản vật tư, cấp phát vật tư, đồ nghề theo yêu cầu sử dụng của các tổ thi công.
• Việc giao nhận vật tư, đồ nghề giữa thủ kho, cung ứng vật tư và công nhân đều được quản lý bằng các biểu mẫu hành chính. Mọi vật tư đồ nghề đưa vào hoặc chuyển ra khỏi công trường đều được khai báo với bảo vệ của công trường.
• Tất cả các đội thi công vào cuối ngày phải bàn giao bằng văn bản các hạng mục mà mình đã lắp đặt được cho đội bảo vệ công trường của quý Công ty.
3. Quản lý chất lượng kỹ thuật công trình:
• Chất lượng kỹ thuật của công trình sẽ phụ thuộc vào chất lượng của vật tư thiết bị và chất lượng thi công công trình.
• Vật tư thiết bị cung cấp cho công trình sẽ tuân theo đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật do bản thiết kế đề ra. Toàn bộ vật tư và thiết bị được cung cấp phải theo mẫu đã được duyệt bởi Ban quản lý công trình, cũng như hợp đồng ký kết với chủ đầu tư.
• Mọi công nhân tham gia thi công đều chịu trách nhiệm về chất lượng của các hạng mục công việc do mình thi công. Việc giám sát chất lượng thi công sẽ được tiến hành liên tục, bởi nhiều cấp khác nhau:
- Tổ trưởng thường xuyên kiểm tra chất lượng lắp đặt của các tổ viên.
- Giám sát kỹ thuật kiểm tra chất lượng của các tổ.
- Một giám sát về chất lượng của Công ty sẽ được phân công để giám sát kiểm tra chất lượng của toàn bộ công trình.
- Bộ phận kỹ thuật của Công ty sẽ hỗ trợ về mặt kỹ thuật, giải quyết mọi vướng mắc kỹ thuật xảy ra trong khi thi công
4, Quản lý an toàn Công trình :
• An toàn của công trình sẽ phụ thuộc vào chất lượng làm việc và ý thức trong thi công công trình.
• Toàn bộ CN đang tham gia thi công tại Công Trình sẽ tuân theo đầy đủ các yêu cầu an toàn do Chủ đầu tư, Nhà thầu chính, và các qui định an toàn trong thi công của Công Ty. Toàn bộ vật tư và thiết bị được cung cấp phải theo qui định an toàn đã được duyệt bởi Ban quản lý công trình, cũng như hợp đồng ký kết với chủ đầu tư.
• Mọi công nhân tham gia thi công đều chịu trách nhiệm về an toàn công việc do mình thi công. Việc giám sát an toàn thi công sẽ được tiến hành liên tục, bởi Một Giám sát An Toàn:
  Gíam sát An Toàn thường xuyên kiểm tra chất lượng an toàn của các CN trong qúa trình thi công ..
  Giám sát kỹ thuật kiểm tra chất lượng an toàn qua các An toàn viên của các tổ.
  Một giám sát về chất lượng an toàn của Công ty sẽ được phân công để giám sát kiểm tra chất lượng an toàn của toàn bộ công trình.
  Bộ phận kỹ thuật của Công ty sẽ hỗ trợ về mặt kỹ thuật, giải quyết mọi vướng mắc liên quan đến kỹ thuật an toàn xảy ra trong khi thi công.

5. Quản lý tiến độ thi công công trình:
• Tiến độ thi công của các hạng mục công việc thuộc gói thầu này sẽ theo sát tiến độ thi công chung nhằm đảm bảo công trình đưa vào sử dụng đúng thời hạn nhanh nhất. Để đạt được điều này chúng tôi đề ra tiến độ thực hiện cho việc cung ứng vật tư thiết bị cũng như tuân thủ tiến độ thi công trên công trường.
• Trong trường hợp cần thiết cần đẩy nhanh tiến độ thi công, công nhân sẽ được yêu cầu làm thêm giờ nhưng vẫn tuân theo các quy định về bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp này biện pháp quản lý an toàn lao động đặc biệt được giám sát chặt chẽ.
6. Công tác phối hợp với các nhà thầu khác và ban quản lý công trình:
• Để có thể đạt được tiến độ thi công cũng như chất lượng của toàn bộ công trình, công tác phối hợp giữa các nhà thầu và ban quản lý công trình cũng rất quan trọng. Một sự phối hợp tốt sẽ làm cho công việc của các bên tiến hành nhanh hơn, ít tốn hao sức lực thời gian và của cải hơn. Do đó sự phối hợp phải được tiến hành ngay sau khi bắt tay vào thi công công trình. Đối với chúng tôi sự phối hợp giữa các bên được thể hiện qua một số hạng mục cụ thể như :
• Phối hợp trong việc thiết lập bộ bản vẽ thi công: Ngay sau khi ký hợp đồng chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát thực tế của công trường để thực hiện bản vẽ thi công. Vị trí các hệ thống đường ống ga, đường ống nước, vị trí & các thông số các thiết bị liên quan để nhà thầu thiết kế xây dựng tiến hành thiết kế, xây dựng móng máy, thiết bị khác, Các bản vẽ thi công sẽ được duyệt trước khi đưa vào sử dụng.
• Trong quá trình thi công các giám sát viên, phụ trách thi công của các nhà thầu cũng sẽ thường xuyên phối hợp với nhau để giải quyết những vướng mắc nảy sinh trong quá trình thi công trên cơ sở hợp tác giúp đỡ lẫn nhau cùng hoàn thành tốt công việc.
• Phối hợp sử dụng các công trình tiện ích của công trường; Để có điện, nước tạm phục vụ cho việc thi công, chúng tôi đề nghị được sử dụng miễn phí các nguồn điện nước của Ban quản lý công trình.
• Mọi vấn đề phát sinh liên quan đến sửa đổi thiết kế, phối hợp với các nhà thầu khác sẽ được đệ trình bằng các văn bản, bản vẽ để phê duyệt theo quy định chung của Ban quản lý công trình.
7. Vận chuyển thiết bị vật tư :
• Sử dụng các loại phương tiện vận chuyển phù hợp như xe tải hoặc các phương tiện thô sơ khác để cung cấp thiết bị, vật tư đến công trường. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi đề nghị Ban quản lý làm thủ tục xin phép để xe quá khổ vào khu vực cấm nhằm cung ứng vật tư cho công trình. Sơ đồ đường đi vận chuyển thiết bị, vật tư trong phạm vi công trình được thảo luận trước với chủ đầu tư trước khi tiến hành thi công công trình.
• Các thiết bị vật tư sau khi đã đuợc tập kết đến công trường sẽ được đưa vào vị trí lắp đặt theo đúng tiến độ thi công. Đối với các vật tư, thiết bị nặng dự kiến sẽ được đưa vào vị trí lắp đặt bằng xe nâng, cẩu chuyên dùng..